Address

Bahnhofstrasse 45, 3800 Interlaken

Email

info@intercityshops.ch

info@intercityshops.ch

Phone

033 821 04 82

Hours of operation:

Monday 8:00–22:30 Tuesday 8:00–22:30 Wednesday 8:00–22:30 Thursday 8:00–22:30 Friday 8:00–22:30 Saturday 8:00–22:30 Sunday 8:00–22:30